Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Wydział Kryminalny

W zakresie operacyjno-rozpoznawczym:

1) Organizowanie i prowadzenie w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy czynności operacyjno-rozpoznawczych na podległym terenie w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej;

2) Inicjowania i koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej podległych jednostek Policji w celu sprawnego wykrywania sprawców przestępstw popełnionych na terenie działania jednostki;

3) Współpraca z pionem dochodzeniowo-śledczym, korupcji i przestępstw gospodarczych oraz prewencji i ruchu drogowego w zakresie rozpoznawania i wykrywania sprawców przestępstw;

4) Udzielnie pomocy podległym jednostkom Policji w prowadzeniu spraw o dużym ciężarze gatunkowym, złożonych i wielowątkowych;

5) Niezwłoczne podejmowanie działań procesowych i poza procesowych na miejscach zdarzeń zaistniałych na podległym terenie;

6) Prowadzenie przy wykorzystaniu dostępnych metod poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości;

7) Prowadzenie poszukiwań osób zaginionych. Identyfikacja odnalezionych NN osób i NN zwłok;

8) Współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi jednostkami Policji, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi;

9) Współpraca z pionem kryminalnym KWP w Krakowie w zakresie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych;

10) Wykorzystywanie w prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej dostępnych metod pracy operacyjno-rozpoznawczej, w tym prowadzenie i stałe rozwijanie współpracy z osobowymi źródłami informacji;

11) Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach;

12) Prowadzenie wszelkich form pracy operacyjnej – odpowiednio do realizowanych funkcji;

13) Wykorzystywanie dostępnych metod pracy operacyjnej w szczególności:

- współpracę z poufnymi osobowymi źródłami informacji,

- właściwe gospodarowanie funduszem operacyjnym,

- organizację i wykorzystanie obiektów specjalnych,

- podejmowanie działań maskujących dla zapewnienia tajności prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych,

- stosowanie w uzasadnionym zakresie ofensywnych metod pracy operacyjnej.

14) Korzystanie ze środków techniki operacyjnej i innych specjalistycznych środków technicznych;

15) Analizę i dynamiki, struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości kryminalnej dla wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania i ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;

16) Ocenianie skuteczności prowadzonych działań operacyjno-rozpoznawczych oraz upowszechnianie doświadczeń praktyki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej;

17) Wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej;

18) Nadzór nad pracą operacyjną prowadzoną w podległych jednostkach Policji;

19) Udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla funkcjonariuszy pionu kryminalnego;

20) Prowadzenie rejestracji kryminalnej i statystyki w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

W zakresie zadań  o charakterze dochodzeniowo – śledczym:

1)Opracowanie i upowszechnianie optymalnych metod postępowania przy realizacji określonych zadań;

2) Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;

3) Określenie praktycznych reguł postępowania policjantów w procesie wykrywczym;

4) Informowanie podległych jednostek o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie im opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa;

5) Współdziałanie przy wykonywaniu zadań z organami ochrony prawnej, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej w ujawnianiu przestępstw i ściganiu ich sprawców oraz w zakresie zapobiegania przestępczości;

6) Inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym;

7) Ustalanie zasad współdziałania służby dochodzeniowo - śledczej z innymi służbami Policji, w szczególności ze służbą operacyjną i prewencyjną;

8) Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie czynności dochodzeniowo – śledczych oraz prawidłowością prowadzonych postępowań przygotowawczych i sprawdzających;

9) Inicjowanie kontroli, ujawnianie uchybień, wskazywanie sposobów ich usuwania bądź  zapobiegania ich powstawaniu;

10)Prowadzenie ewidencji i przechowywanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w postępowaniach przygotowawczych własnych;

11) Sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem i przechowywaniem dowodów rzeczowych w jednostkach podległych;

12) Dokonywanie rejestracji postępowań przygotowawczych w Policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości „TEMIDA” oraz innych w zakresie określonym przez jednostkę nadrzędną;

13) Nadzór nad przestrzeganiem prawidłowej rejestracji statystycznej i kryminalnej w postępowaniach przygotowawczych;

14) Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w Komendzie i jednostkach jej podległych;

15) Udzielanie podległym jednostkom konsultacji i pomocy w wykonywaniu czynności dochodzeniowo - śledczych oraz w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;

16) Przejmowanie do prowadzenia od podległych Komisariatów Policji postępowań przygotowawczych o dużej złożoności bądź o najwyższym ciężarze gatunkowym;

17) Realizacja czynności związanych z gromadzeniem linii papilarnych w systemie AFIS oraz profili kodu genetycznego DNA w systemie GENOM zabezpieczanych do prowadzonych spraw;

18) Prowadzenie postepowań przygotowawczych w sprawach przestępstw drogowych.

W zakresie walki z korupcją i z przestępczością gospodarczą:

1) Rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz gospodarczej, w szczególności w zakresie przestępstw:

a) skierowanych przeciwko mieniu będącemu przedmiotem obrotu gospodarczego (z wyjątkiem kradzieży z włamaniem),

b) dokonywanych w obrocie bankowym i kapitałowym,

c) oszustw związanych z obrotem gospodarczym,

d) podatkowych,

e) przemytniczo-dewizowych i innych związanych z obrotem gospodarczym z zagranicą,

f) naruszających prawa własności intelektualnej,

g) łapownictwa i płatnej protekcji.

2) Prowadzenie i realizacja spraw operacyjnych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod pracy operacyjnej;

3) Dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną na podległym terenie, ich struktury – celem właściwego ukierunkowania działań rozpoznawczych, wprowadzenia skutecznych metod zwalczania tej przestępczości i zwiększenia efektywności w zakresie ścigania sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych;

4) Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad działaniem pracowników pionu kryminalnego w jednostkach terenowych w zakresie w/wym. przestępstw oraz pomoc w opracowywaniu planów operacyjnych i prowadzeniu rozpoznania operacyjnego;

5) Prowadzenie postępowań przygotowawczych z zakresu rozpoznawanych zdarzeń i zjawisk przestępczych i realizacja innych czynności procesowych zlecanych przez prokuratury, sądy;

6) Prowadzenie współpracy z różnymi instytucjami państwowymi i pozarządowymi w ramach wspólnych akcji kontrolnych;

7) Współpraca i wymiana informacji z innymi pionami służbowymi, a w szczególności ze służbami kryminalnymi, prewencji i ruchu drogowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;

8) Realizowanie szkolenia zawodowego, zarówno w zakresie samokształcenia, jak i w zakresie szkolenia policjantów pozostałych pionów Komendy z zakresu problematyki korupcyjnej i przestępczości gospodarczej.

W zakresie techniki kryminalistycznej:

1) Zwalczanie przestępczości metodami i środkami techniki kryminalistycznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki poprzez:

a) ujawnianie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie śladów kryminalistycznych występujących na miejscach zdarzeń oraz procesie rozpoznania, zapobiegania, ujawniania i wykrywania przestępstw.

b) popularyzacja i upowszechnianie naukowych metod zwalczania i zapobiegania przestępczości w zakresie techniki kryminalistycznej.

2) Ujawnianie oraz zabezpieczanie śladów i dowodów na miejscach zdarzeń zgodnie z przyjętymi zasadami jak również sprawdzanie kierowanych do ekspertyz śladów kryminalistycznych;

3) Dokonywanie oględzin laboratoryjnych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych umożliwiających ich identyfikację;

4) Wykonywanie reprodukcji dokumentów, zdjęć dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej.;

5) Sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej (fotograficznej, zapisu video, szkiców) z oględzin i innych czynności;

6) Kryminalistyczna obsługa sekcji zwłok, eksperymentów procesowych, wizji lokalnych, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym;

7) Współdziałanie z innymi służbami policyjnymi w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących przestępstw i innych zdarzeń oraz w analizie wyników oględzin;

8) Współdziałanie z innymi służbami policyjnymi w procesie identyfikacji osób, zwłok, przedmiotów;

9) Udzielanie pomocy policjantom Komendy przy daktyloskopowaniu osób w trudnych przypadkach;

10) Sprawdzanie poprawności wykonania kart daktyloskopijnych przed wysłaniem do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie.

11) Utrzymywanie ciągłej sprawności powierzonego sprzętu techniki kryminalistycznej oraz bieżąca jego konserwacja;

12) Prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej;

13) Prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie;

14) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez samokształcenie, aktywny udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach, bieżące studiowanie literatury kryminalistycznej oraz doskonalenie posiadanych umiejętności;

15) Szkolenie policjantów własnej jednostki i jednostek podległych z zakresu techniki kryminalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia oględzin, posługiwania się przydzielonym sprzętem i środkami techniczno-kryminalistycznymi oraz optymalnego wykorzystania zabezpieczonych śladów;

16) Prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów służb kryminalnych oraz innych policjantów w zakresie techniki kryminalistycznej;

17) Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień, rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie dot. sekcji kryminalnej;

18) Prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych.

19) Podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzająco – wyjaśniających w komórkach organizacyjnych komendy oraz podległych jej komisariatach, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych;

20)Badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy;

21)Wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniach prawa przez policjantów lub pracowników Policji, a zwłaszcza o kontaktach policjantów ze środowiskiem przestępczym”.

 

Wydział Prewencji

1) Współdziałanie z podmiotami administracji samorządowej oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi w zakresie tworzenia lokalnej polityki na rzecz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

2) Inspirowanie i prowadzenie działań, programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pozyskiwanie do ich realizacji podmiotów pozapolicyjnych.

3) Organizowanie, realizowanie i koordynowanie oraz nadzorowanie działań zewnętrznych, w tym z udziałem podmiotów pozapolicyjnych mających na celu ujawnianie, zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń.

4) Prowadzenie i nadzorowanie postępowań w sprawach o wykroczenia, w tym o wykroczenia w ruchu drogowym, postepowań administracyjnych w sprawach naruszeń związanych z transportem drogowym osób i rzeczy oraz zapewnienie realizacji funkcji oskarżyciela publicznego w tych sprawach.

5) Realizowanie czynności profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych w zakresie zwiększania świadomości i odpowiedzialności obywateli za stan bezpieczeństwa w podległym rejonie.

6) Ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

7) Kształtowanie właściwych warunków współpracy ze Strażą Miejską, instytucjami, organizacjami, organami samorządowymi, społecznymi, oświatowymi oraz innymi specjalistycznymi formacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli;

8) Opracowywanie okresowych i doraźnych analiz zagrożeń przestępczością i zjawiskami kryminogennymi.

9) Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi  Komendy i komisariatami Policji przy realizacji zadań zapobiegających przestępczości.

10) Planowanie i organizowanie patroli oficerskich Komendy.

11) Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zagadnień prewencyjnych w podległych komórkach organizacyjnych Wydziału Prewencji Komendy i jednostkach jej podległych oraz wypracowywanie jednolitego systemu organizacji i prowadzonej dokumentacji, monitorowanie i ocena zastosowanych rozwiązań.

12) Załatwianie spraw o charakterze ogólno – organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy.

13) Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych w patrolach i miejscach zdarzeń.

14) Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez policjantów prewencji w komendzie i  jednostkach podległych.

15) Zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach i terenach kolejowych.

16) Prowadzenie postępowań administracyjnych wg właściwości, w tym rejestrowanie broni pneumatycznej.

17) Realizowanie doprowadzeń oraz organizowanie służby konwojowej na potrzeby własne oraz uprawnionych organów i instytucji.

18) Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie dla Komendanta decyzji w I instancji dot. zezwoleń na posiadanie broni w zakresie przewidzianym przepisami.

19) Ochrona obiektów Komendy Powiatowej Policji.

20) Prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych.

21) Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień, rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie dotyczącym służby prewencyjnej.

22) Podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzająco – wyjaśniających w komórkach organizacyjnych komendy oraz podległych jej komisariatach, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych.

23) Badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy.

24) Wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniach prawa przez policjantów lub pracowników Policji, a zwłaszcza o kontaktach policjantów ze środowiskiem przestępczym”.

 

Wydział Sztab Policji

1) Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej, w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostki i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji,  w tym zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego jednostki nadrzędnej.

2) Koordynowanie, nadzorowanie i realizacja funkcjonowania służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostki.

3) Planowanie, organizacja, kierowanie oraz koordynacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego między innymi podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych, innych imprez okolicznościowych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie.

4) Realizacja zadań związanych z kontrolą przebiegu wykonania orzeczonych środków karnych w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe zgodnie z obowiązującymi w tym temacie przepisami.

5) Planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonania zadań w sytuacji kryzysowej oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami poza policyjnymi.

6) Opracowywanie decyzji komendanta do działań w warunkach zbiorowego naruszenia porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.

7) Organizowanie przygotowań oraz koordynacja działań pościgowo –blokadowych.

8) Wprowadzanie danych do policyjnych systemów informatycznych w zakresie zadań planowanych, organizowanych, realizowanych i koordynowanych przez Wydział Sztab Policji.

9) Sporządzanie sprawozdań z realizacji akcji i operacji policyjnych oraz bieżąca wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z jednostkami Policji woj. małopolskiego.

10) Zapewnienie gotowości jednostki do działań w przypadku wystąpienia sytuacji, zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu oświęcimskiego oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

11) Opracowywanie oraz aktualizacja planów działania Komendanta sporządzanych na  okoliczność realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych.

12) Współpraca z organizacjami wojskowymi, sztabami i administracją państwową w przedmiocie realizacji zadań wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz zadań obronnych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej.

13) Prowadzenie i nadzór nad realizacją zadań związanych z dozorami policyjnymi.

14) Organizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty poza policyjne.

15) Organizowanie, kierowanie, koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń policjantów wchodzących w skład Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji.

16) Koordynowanie działań Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego.

17) Koordynowanie zadań realizowanych przez Wydział Sztab Policji w jednostkach organizacyjnych Policji powiatu oświęcimskiego.

18) Prowadzenie spraw mobilizacyjno – obronnych Komendy i jednostek podległych.

19) Opracowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z systemem alarmowym jednostki, a w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa podwyższanie bądź obniżanie gotowości obronnej jednostki.

20) Szyfrowanie i kodowanie wiadomości przekazywanych za pomocą technicznych środków  łączności, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony systemów oraz środków szyfrowych.

21) Prowadzenie magazynu broni oraz nadzór nad przechowywaniem broni służbowej. 

22) Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym, postępowań administracyjnych w sprawach naruszeń związanych z transportem drogowym osób  i rzeczy.

23) Prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych.

24) Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień, rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie dotyczącym służby prewencyjnej.

25) Realizowanie całości zagadnień w zakresie ppoż w komendzie i jednostkach jej podległych.

26) Podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzająco – wyjaśniających w komórkach organizacyjnych komendy oraz podległych jej komisariatach, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych.

27) Badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy.

28) Wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniach prawa przez policjantów lub pracowników Policji, a zwłaszcza o kontaktach policjantów ze środowiskiem przestępczym”.

 

Wydział Ruchu Drogowego

1) Tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, 

b) zapewnienie osobą zamieszkałym na obszarze powiatu możliwości sygnalizowanialub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

c) edukację mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym   oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,

d) kreowanie w społeczności lokalnej powiatu pozytywnego wizerunku Policji oraz  podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku   w ruchu drogowym.

2) Organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia przez policjantów służby na drogach;

3) Wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

4) Realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;

5) Planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych, protestów społecznych oraz podczas wykorzystania dróg w sposób szczególny;

6) Organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń w ruchu drogowym oraz współdziałanie na obszarze powiatu w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń w ruchu drogowym;

7) Analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

8) Edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

9) Realizowanie zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym:

a) bieżące i okresowe oceny stanu dróg, ich oznakowania,

b) współdziałanie z instytucjami zarządzającymi drogami w zakresie typowania    miejsc szczególnie niebezpiecznych i minimalizowania występujących zagrożeń     oraz w zakresie utrzymania przejezdności dróg,

c) opiniowanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu na drogach oraz    kontrola faktycznego oznakowania dróg i zabezpieczenia robót na drogach.

10) Współdziałanie z innymi ogniwami przy realizacji zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych;

11) Kierowanie na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne kierujących sprawców wypadków drogowych oraz kierujących, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów karnych;

12) Pilotowanie osób objętych szczególna ochroną oraz pojazdów pozagabarytowych;

13) Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień, rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie dot. sekcji  ruchu drogowego.

14) Podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzająco – wyjaśniających w komórkach organizacyjnych komendy oraz podległych jej komisariatach, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych.

15) Badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy.

16) Wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniach prawa przez policjantów lub pracowników Policji, a zwłaszcza o kontaktach policjantów ze środowiskiem przestępczym”.

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

1) Wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej;

2) Realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;

3) Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) Współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

5) Tworzenie, współtworzenie i współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;

6) Współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;

 

Zespół Kadr i Szkolenia

1) Realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz jednostek podległych;

2) Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i jednostek podległych;

3) Prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych Komendy i jednostek podległych;

4) Realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez szkoły;

5) Organizowanie – zgodnie z  decyzjami Komendanta – doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i jednostkach podległych;

6) Wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom cywilnym oraz obsługiwanie systemu informatycznego „KADRA”;

7) Sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;

8) Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie;

9) Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników cywilnych;

10) Wykonywanie zadań  z zakresu  medycyny pracy tj. Kierowanie policjantów, pracowników cywilnych na badania profilaktyczne/okresowe, kontrolne i wstępne;

11) Monitorowanie toczących się postępowań dyscyplinarnych wszczynanych przez Komendanta;

12) Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli kancelaryjnych;

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

W zakresie finansów:

1) Udział w planowaniu wielkości limitu finansowego na dany rok budżetowy, analiza wykonania planu i czuwanie nad jego wykonaniem;

2) Realizacja w formie gotówkowej wydatków ujętych w ustalonej dla danej jednostki akredytywie budżetowej oraz ich rozliczanie w ustalonych comiesięcznych terminach w Wydziale Finansów KWP w Krakowie, w tym rozliczanie należności z tytułu dojazdów do służby, delegacji oraz na rzecz osób wzywanych, okazań, wyżywienia psów;

3) Sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym wynagrodzeń dla biegłych, należności za ekspertyzy, analizy, kosztów badań osób zatrzymanych;

4) Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowych przedkładanych do wypłaty przez służby gospodarcze jednostki;

5) Prowadzenie ewidencji niezbędnej do rejestracji wypłat równoważnika z tytułu braku lokalu dla celów ustalenia czasu powstania obowiązku podatkowego i dalszej jego realizacji oraz rejestru umów – zleceń i powołań biegłych. W odniesieniu do umów-zleceń i powołań biegłych sporządzanie rocznych informacji o dochodach;

6) Prowadzenie gospodarki kasowej w jednostce, w tym między innymi:

a)pobieranie gotówki z banku (z kasy KWP w Krakowie) niezbędnej do finansowego zabezpieczenia realizowanych wydatków,

b)dokonywanie wypłat zatwierdzonych do realizacji dokumentów finansowych,

c)przyjmowanie do kasy wpłat z tytułu mandatów karnych gotówkowych i ich odprowadzanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poprzez dokonywanie bezpośrednich wpłat gotówkowych w kasie lub na rachunek bankowy w/wym. urzędu.

7) Prowadzenie czynności związanych z obsługą Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej oraz realizacja wpłat i wypłat wkładów oraz pożyczek w jednostkach, przy których działa „KKOP”;

8) Przyjmowanie od policjantów i pracowników różnego rodzaju wniosków o wypłaty świadczeń, ich kompletowanie i nadawanie im dalszego biegu celem ich rozpatrzenia i ostatecznego załatwienia; 

9) Wykonywanie innych, zleconych przez Wydział Finansów KWP w Krakowie czynności w zakresie przygotowania i późniejszej realizacji dokumentów finansowych;

10) Realizacja oraz prowadzenie ewidencji wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych;

11) Dokonywanie zgodnie z przeznaczeniem, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i rozliczanie wydatków na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach funduszu celowego – Fundusz Wsparcia Policji;

12) Dokonywanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wydatków z dochodów własnych KWP w Krakowie;

13) Udział w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych pozostających w użytkowaniu jednostki;

14) Prowadzenie postępowań w zakresie szkód w mieniu r.s.w;

15) Prowadzenie programu „PŁATNIK” oraz wydawanie stosownych dokumentów;

W zakresie eksploatacji sprzętu transportowego:

1) Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu transportowego jednostki w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;

2) Wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego dla wszystkich pojazdów użytkowanych w jednostce;

3) Wystawianie i rozliczanie miesięcznych zleceń oraz sporządzanie list na wykonanie czynności obsługi codziennej pojazdów;

4) Dokumentowanie przebiegu pojazdów w książkach będących dowodem technicznym sprzętu transportowego;

5) Miesięczne rozliczanie pojazdów jednostki z wykonanego przebiegu i zużytego paliwa – przygotowywanie protokołów szkód w przypadku stwierdzenia przepałów;

6) Sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu KWP w Krakowie miesięcznych sprawozdań ze zużycia  materiałów pędnych i smarów;

7) Prowadzenie książki ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych materiałów pędnych i smarów;

8) Przygotowywanie do rozliczenia faktur za materiały pędne i smary zakupione na potrzeby jednostki;

9) Przygotowanie planu potrzeb i wydawanie zleceń na wykonanie przeglądów pojazdów;

10) Zlecanie resortowym oraz ogólnodostępnym stacjom obsługi wykonania napraw i obsługi pojazdów jednostki;

11) Prowadzenie punktu obsługi technicznej zwanego dalej „POT”;

12) Wykonywanie w POT drobnych napraw oraz obsług sezonowych sprzętu transportowego jednostki;

13) Utrzymywanie magazynu drobnych części zamiennych i akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych;

14) Występowanie do komórki transportu jednostki nadrzędnej w celu zaopatrzenia magazynu w niezbędne części i akcesoria;

15) Dokonywanie drobnych zakupów akcesoriów oraz zlecanie usług wynikających z sytuacji awaryjnych;

16) Prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów jednostki – przechowywanie opon zimowych i letnich, zlecanie usług wulkanizacyjnych, występowanie do KWP w Krakowie z zapotrzebowaniem na opony;

17) Przygotowywanie do rozliczenia faktur za zakupione na potrzeby jednostki  części zamienne, akcesoria oraz zlecone usługi naprawy sprzętu transportowego;

18) Przekazywanie do KWP w Krakowie informacji o wypadkach, kolizjach lub innych uszkodzeniach sprzętu transportowego użytkowanego w jednostce;

19) Prowadzenie ewidencji zaistniałych wypadków i kolizji służbowego sprzętu transportowego w przeznaczonych do tego celu książkach;

20) Przygotowanie dokumentów i zgłaszanie szkód w zakładach ubezpieczeniowych;

21) Organizowanie oględzin pojazdów uszkodzonych (poza szkodami zgłoszonymi w firmach ubezpieczeniowych).

22) Sporządzanie i przesyłanie do KWP w Krakowie protokołów szkód;

23) Przygotowanie danych umożliwiających dokonanie należnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie związanym ze spalaniem benzyn w samochodach służbowych;

24) Uczestniczenie, gdy wymagają tego lokalne uwarunkowania, w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków postępowań przetargowych na dostawy paliw oraz parkowanie pojazdów zabezpieczonych przez Policję.

25) Wydawanie zaświadczeń do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego dla policjantów i pracowników Policji. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów;

W zakresie obsługi technicznej i eksploatacji obiektów:

1) Uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi:

a) dostaw energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej,

b) dostaw wody i odprowadzenia ścieków,

c) wywozu nieczystości stałych i płynnych,

d) usług kominiarskich,

e) innych usług specjalistycznych wymaganych dla właściwej eksploatacji obiektów, w tym m.in. obsługi wymiennikowni, przeglądów i napraw kotłów grzewczych itp.

2) Prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową, w tym m.in:

a) wykonywanie przeglądów, badań,  konserwacji, napraw instalacji i urządzeń, w tym elektrycznych, odgromowych, gazowych, wodnych,

b) wykonywanie przeglądów konserwacji, napraw oraz prowadzenie eksploatacji agregatów prądotwórczych, prowadzenie książek eksploatacji zespołów prądotwórczych i rozliczanie zużytego paliwa,

c) udział w okresowych przeglądach i kontrolach stanu technicznego budynków,

d) użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym,

e) zlecanie usług w porozumieniu z KWP w Krakowie w zakresie bieżących napraw.

3) Prowadzenie książek obiektów budowlanych;

4) Udział w opracowaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów i w ich realizacji;

5) Udział w opracowaniu planów inwestycyjnych i w ich realizacji;

6) Realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) Zabezpieczanie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów, w tym: zakup drobnych materiałów do konserwacji i środków czystości dla podległych służb eksploatacyjno – gospodarczych;

8) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez jednostkę i  przejętych od KWP materiałów  do  konserwacji,  narzędzi,  środków czystości itp.

9) Prowadzenie ewidencji pomocniczych, w tym m.in. Środków trwałych, gruntów, sprzętu i narzędzi w użytkowaniu, agregatów prądotwórczych, kojców;

10) Zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego i utrzymanie go w pełnej sprawności;

11) Prowadzenie ewidencji wydatków;

12) Zatrudnienie , obsługa i nadzór nad pracownikami służb eksploatacyjnych (konserwator, placowy, pracownik obsługi, osoby sprzątające);

13) Prowadzenie wykazu stanowisk pracy osób obsługujących urządzenia energetyczne, elektryczne. Bieżąca weryfikacja ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi tych urządzeń w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Kierowanie, w uzgodnieniu z KWP, podległych pracowników na odpowiednie egzaminy kwalifikacyjne;

14) Udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia – zawieranych na podległym terenie oraz negocjowanie warunków, propozycji płatności;

15) Sporządzanie kalkulacji stawek do umów i uaktualnianie stawek czynszu;

16) Udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie jednostki;

17) Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych;

18) Udział w planowaniu środków finansowych w pozycji budżetowej „administracja zlecona”;

19) Opisywanie pod względem merytorycznym i cyfrowym faktur wystawionych przez administratora;

20) Przygotowanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości) na dany rok kalendarzowy;

21) Przekazywanie informacji dotyczących decyzji o trwałym zarządzie nieruchomościami Skarbu państwa i zmian związanych z opłatą za trwały zarząd.

W zakresie gospodarki materiałowo – technicznej:

1) Planowanie potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów techniki specjalnej oraz techniki biurowej;

2) Dystrybucja sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach otrzymanych z KWP w Krakowie;

3) Prowadzenie ewidencji sprzętu w odpowiednich rejestrach;

4) Planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy policyjnych pochodzących z zaopatrzenia centralnego i wykonywanych w pracowni poligraficznej KWP w Krakowie oraz druków ogólnego przeznaczenia;

5) Planowanie potrzeb w zakresie materiałów kancelaryjno – biurowych;

6) Zgłaszanie potrzeb rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki materiałowo-technicznej różnych branż;

7) Prowadzenie  ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;

8) Prowadzenie rozpoznania cenowo-rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupu sprzętu i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziału GMT KWP w Krakowie;

9) Prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom i pracownikom w okresie letnim;

10) Sporządzanie wykazów policjantów i pracowników cywilnych uprawnionych do otrzymywania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników;

11) Sporządzanie imiennych wykazów policjantów, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze, w okresie zimowym;

12) Naliczanie i wypłata równoważnika pieniężnego na wyżywienie psów służbowych;

13) Wykonywanie zadań związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych;

14) Składanie pisemnych zapotrzebowań w zakresie sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach;

15) Dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia;

16) Bieżący nadzór nad mieniem i odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe;

17) Prowadzenie postępowań szkodowych;

18) Udział w inwentaryzacji i likwidacji składników majątku Komendy

W zakresie działalności socjalno – mieszkaniowej:

1) Wydawanie decyzji w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater  będących w dyspozycji Komendanta;

2) Wydawanie decyzji przyznających i odmawiających uprawnienia do równoważnika za brak i za remont lokalu mieszkalnego, cofanie uprawnień, wydawanie decyzji w sprawach przyznania i odmowy przyznania pomocy finansowej, zwrotu równoważników i pomocy finansowej, prowadzenie innych postępowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w oparciu o przepisu k.p.a. w I instancji dla policjantów, emerytów i rencistów policyjnych;

3) Inne sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:

a)  prowadzenie ewidencji potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy, emerytów i rencistów policyjnych,

b)  prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta,

c)  prowadzenie ewidencji kart mieszkaniowych GL-34 policjantów, emerytów i rencistów policyjnych,

d) aktualizacja kart mieszkaniowych GL-34 oraz kart mieszkań pozostających w dyspozycji Komendanta,

e)  sporządzanie rozdzielników mieszkaniowych,

f)  przygotowanie danych dla potrzeb planowania środków finansowych i sprawozdawczości,

g)  opisywanie wniosków dotyczących wykupu lokali mieszkalnych będących w    dyspozycji Komendanta, zgodnie z przyjętymi procedurami.

4) Wypłata świadczeń wynikających z pkt 2 dla policjantów, emerytów i rencistów policyjnych w oparciu o sporządzone w jednostce listy należności i zatwierdzone przez kierownika jednostki a zweryfikowane przez KWP;

5) Realizacja i prowadzenie ewidencji dopłat do wczasów dla policjantów;

6) Realizacja i obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników cywilnych w porozumieniu z KWP i w oparciu o z.f.ś.s. Zatwierdzony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. ;

7) Przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków emerytów i rencistów policyjnych o świadczenie socjalne z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji.

 

Zespół Łączności i Informatyki

1) Koordynacja procesu wdrażania technik teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych KPP i jednostkach podległych;

2) Realizacja zadań w zakresie diagnozowania uszkodzeń i konserwacji sprzętu teleinformatycznego;

3) Utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury teleinformatycznej w KPP i jednostkach podległych, realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

4) Realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji uzyskanych w toku realizacji zadań. Udostępnianie informacji uzyskiwanych z komórek organizacyjnych Komendy w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;

5) Wykonywanie określonych czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w KPP i jednostkach jej podległych;

6) Realizowanie czynności w zakresie bezpieczeństwa pracy systemów przetwarzania danych, zgodnie z wytycznymi i poleceniami jednostek nadrzędnych;

7) Szkolenie policjantów i pracowników komendy i jednostek jej podległych w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Krakowie;

8) Szkolenie policjantów i pracowników KPP i jednostek jej podległych w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych i aplikacji, oraz weryfikacja nabytych umiejętności przed uzyskaniem przez nich stosownych uprawnień. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie;

9) Planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń teleinformatycznych, oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego sprzętu;

10) Współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki oraz Wydziałem Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji;

11) Wykonywanie zadań wynikających z przepisów BHP i Ppoż;

12) Zarządzanie siecią teleinformatyczna na terenie powiatu oświęcimskiego;

13) Nadzorowanie i kontrolowanie eksploatacji powiatowych węzłów łączności wraz z centralami do poziomu Komisariatów Policji;

14) Realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu łączności.

15) Utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury łączności w KPP i jednostkach jej podległych.

16) Utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności węzła powiatowego;

17) Planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń łączności, rozmów telefonicznych oraz niezbędnych inwestycji i zakupów nowego sprzętu łączności;

18) Utrzymywanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności;

19) Prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki w Komendzie i jednostkach jej podległych;

20) Realizowanie zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie łączności i informatyki;

21) Dokonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń łączności i informatyki;

22) Współpraca z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego KWP w Krakowie w zakresie bieżącego nadzoru nad zgodnością funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych za szczególnymi wymogami bezpieczeństwa ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej, bezpieczeństwa transmisji w sieciach lub systemach informatycznych oraz wymogami ochrony danych osobowych.

 

Zespół ds. Prezydialny

1) Obsługa kancelaryjno-biurowa Komendanta oraz jego zastępców w zakresie spraw jawnych;

2) Prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w jednostce;

3) Opracowywanie okresowych ocen, analiz i informacji dotyczących pracy Komendy i jednostek jej podległych;

4) Opracowywanie informacji oraz sprawozdań z działalności Komendy i jednostek jej podległych dla organów administracji samorządowej oraz innych podmiotów poza policyjnych;

5) Przygotowywanie sprawozdań z działalności Komendy zgodnie z wytycznymi zawartymi  w „Strategii wojewódzkiej małopolskiej Policji” dla KWP w Krakowie;

6) Koordynowanie procesu opracowywania materiałów dotyczących Komendy i jednostek podległych z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz nadzorowanie wprowadzania bieżącej informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

7) Ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie resortowych aktów prawnych wpływających do Komendy;

8) Organizowanie i protokołowanie narad służbowych kierownictwa Komendy;

9) Organizowanie i obsługiwanie uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;

10) Prowadzenie rejestru przyjmowania stron przez Komendanta i jego zastępców.

11) Prowadzenie instruktażu dot. pracy kancelaryjno - biurowej komórek organizacyjnych jednostki.

12) Realizowanie całości zagadnień w zakresie bhp w Komendzie i jednostkach jej podległych;

13.Sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno – biurową w Wydziałach Komendy i podległych jednostkach.

 

Zespół ds. Ochrony Informacji  Niejawnych

1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i jednostkach jej podległych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) Zapewnienie ochrony  systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) Prowadzenie postępowań sprawdzających w tym kontrolnych postepowań sprawdzających;

4) Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

5) Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie i podległych Komisariatach Policji albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz

sób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, w zakresie określonym przepisami;

6) Prowadzanie szkoleń w Komendzie w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) Uczestniczenie w procedurach wyjaśniających związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych;

8) Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;

9) Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta Powiatowego planu ochrony informacji niejawnych Komendy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

10) Opracowywanie sprawozdań z działalności pionu ochrony jednostki;

11) Współpraca ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postepowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego;

12) Organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w jednostce;

13) Gromadzenie, klasyfikowanie, opracowywanie, przechowywanie, porządkowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy;

14) Koordynowanie działań dotyczących udostępniania przez jednostki podległe materiałów archiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom;

15) Opracowywanie, ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie aktów prawnych wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji.

16) Prowadzenie ewidencji skarg, zażaleń, wprowadzanie danych do policyjnego system rejestracji.

17) Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych;

18) Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;

19) Zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii;

20) Powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego;

21) Przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem, dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych albo dla pracowników oraz sprawowanie bieżącej kontroli postepowania z tymi dokumentami, a także egzekwowania ich zwrotu;

22) Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych;

23) Gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, a także udostępnianie i wydawanie przepisów;

24) Odnotowywanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;

25) Zwracanie wykonawcom dokumentów w celu ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełnia określonych wymogów;

26) Realizacja czynności związanych z obowiązkiem rozliczania się policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub  pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją;

27) Rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych, sporządzanie w razie potrzeby, wykazów dokumentów pobranych z kancelarii przez pracowników lub funkcjonariuszy komórek organizacyjnych, w celu ułatwienia rozliczenia dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych;

28) Przygotowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii, w celu przekazania do archiwum lub składnicy akt Policji

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

1) Przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy oraz Jednostkach podległych;

2) Beżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) Sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy;

4) Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Komendy albo jej części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;

5) Przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;

6) Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i przy pracy oraz powstałych w drodze do i ze służby/pracy, a także udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

8) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków powstałych w związku ze służbą w Policji oraz przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

9) Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) Doordynowanie prac komisji i udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą i pracą;

11) Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

12) Współpracowanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

13) Uczestniczenie w konsultacjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 27.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Momot Zespół Kadr i Szkolenia KPP Oświęcim
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Samel-Saternus Zespół Informatyki i Łączności KPP Oświęcim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Samel-Saternus
do góry